Regulamin sklepu internetowego www.ottaviano.com.pl o treści jak poniżej nie może być bez pisemnej zgody Sklepu kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż związane ze świadczeniem przez Sklep usługi oraz celów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym.

Regulamin sklepu internetowego www.ottaviano.com.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem marki i sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ottaviano.com.pl oraz prezentowanych tam rzeczy jest Dominika Młyńczak, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą 52 - 210 Wrocław, ul. Łubinowa 1c/6, posiadająca nr NIP 8992499388 oraz REGON 022386784 w dalszej części regulaminu zwana Sklepem. Adres dla korespondencji elektronicznej to dominika.mlynczak@gmail.com
 2. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia, oświadczenia, wnioski, opinie, zapytania lub inne oświadczenie należy kierować pisemnie wyłączenie na adres: Dominika Młyńczak, ul. Łubinowa 1c/6, 52 – 210 Wrocław lub drogą mailową na adres e –mail: dominika.mlynczak@gmail.com.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ottaviano.com.pl
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.ottaviano.com.pl oraz w formie plików do pozyskania i wydrukowania przez Klientów w formacie rtf oraz pdf za pomocą systemu teleinformatycznego.
 5. Niniejszy regulamin nie uchybia przepisom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1024 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. 2012, nr 1225) oraz ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Przedmiotem sprzedaży/zamówienia dalej zwanych Zamówieniem lub Usługą w sklepie internetowym są rzeczy zwane dalej Towarem umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidulanie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zamówieniu lub zakupie. Z uwagi na fakt, iż oferowane Towary są ręcznie wytwarzane, możliwe są odstępstwa w rozmiarach do 5 %. Odstępstwo takie nie jest traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub nie wykonanie umowy.
 7. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która skorzystała z Usługi w ramach sklepu internetowego.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, którym posługuje się Klient minimalnych wymagań technicznych tj. dostępu do internetu oraz przeglądarki internetowej.
 9. Korzystanie ze sklepu internetowego, co do osób fizycznych jest dozwolone wyłącznie dla tych, które w dacie skorzystania z Usługi mają ukończone 18 lat.
 10. Skorzystanie z Usług sklepu internetowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 r.

§ 2 Zamawianie i korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Klient chcący dokonać zakupu lub zamówienia towaru dostępnego w danym momencie ze sklepu internetowego winien za pomocą systemu teleinformatycznego wejść na stronę www.ottaviano.com.pl oraz dokonać wyboru prezentowanego tam towaru oraz kliknąć w pole oznaczone do koszyka. Następnie należy podać dane osobowych wskazanych w pkt 4 oraz kliknięcie w pole Złóż zamówienie. Kliknięcie w pole Realizuj zamówienie powoduje zawarcie umowy. W przypadku gdy po zawarciu umowy okaże się, iż zamówiony Towar jest niedostępny, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie, a Klientowi służy w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych kwot jeśli dokonał zapłaty lub wyboru innego Towaru.
 2. Po złożeniu zamówienia zarówno zgodnie z pkt 1 jak i w drodze indywidualnych ustaleń zgodnie z pkt 3, Klient otrzyma od Sklepu na wskazany przez niego adres e –mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia określającego jego elementy istotne.
 3. W przypadku gdy Klient wyrazi wolę zakupu towaru aktualnie niedostępnego lub możliwego do wykonania w innym kolorze, z innego rodzaju materiału oraz innym rozmiarze niż towar dostępny, może on dokonać jego indywidualnego zamówienia kontaktując się ze Sklepem na adres mailowy: dominika.mlynczak@gmail.com
 4. Klient każdorazowo przy składaniu zamówienia zobowiązany jest do wskazania danych odbiorcy towaru, adresu na jaki towar ma zostać wysłany, numeru telefonu kontaktowego do odbiorcy oraz adresu poczty e – mail, a także przesłanie na życzenie na adres e –mail: dominika.mlynczak@gmail.com Tekstu Indywidualnej dedykacji na metce. Brak wskazania tekstu Indywidualnej Dedykacji po dokonaniu zapłaty traktowane będzie jako jej nie zamówienie. Błędne lub nieprecyzyjne podanie tych danych przez Klienta nie będzie traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub nie wykonanie umowy przez Sklep.
 5. Po dokonaniu płatności przez Klienta za wybrany towar i uznaniu rachunku bankowego Sklepu, w terminie 48 godzin od informacji o wpływie środków towar jest wysyłany przez Sklep na adres wskazany przez Klienta listem poleconym lub paczką. Koszty przesyłki obciążają Klienta, są stałe i wynoszą 10 zł. za każde Zamówienie. Kwota ta jest każdorazowo doliczana do Zamówienia. Przy kwocie zamówienia powyżej 300 zł. koszty przesyłki ponosi Sklep.
 6. W przypadku gdy Klient dokonuje zamówienia indywidualnego opisanego w pkt 3 termin jego realizacji i cena są każdorazowo indywidulanie ustalany przez strony umowy w formie e – mailowej.
 7. Dostawa zamówionych towarów jest ograniczona do terytorium RP. Dostarczenie towaru poza jej granice wymaga indywidulanych ustaleń Sklepu z Klientem.

§ 3 Ceny i płatność

 1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w polskich złotych oraz są cenami brutto.
 2. Każda Usługa wykonana przez Sklep dokumentowana jest dowodem sprzedaży/
 3. paragonem fiskalnym lub na życzenie Klienta fakturą VAT, załączanymi do przesłanego towaru.
 4. Cena danego towaru wskazana na stronie sklepu internetowego ma charakter wiążący i poza przesłankami zawartymi w § 4 nie podlega zmianom, negocjacjom lub obniżeniu.
 5. Płatność następuje wyłącznie poprzez przelew na wskazane przy dokonywaniu Zamówienia konto bankowe. Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu.

§ 4 Promocje, wyprzedaże, rabaty

 1. Sklep w ramach prowadzonych działań marketingowych oraz lojalnościowych może przeprowadzać sezonowe lub okolicznościowe wyprzedaże, promocje oraz udzielać rabatów.
 2. Wszelki towar objęty działaniami opisanymi w pkt 1 będzie bądź wyraźnie oznaczony na stronie sklepu lub też będzie się znajdował w specjalnej zakładce.
 3. Rabaty mogą być przez Sklep udzielone Klientom w formie tzw. kodów rabatowych, każdorazowo i indywidualnie wysyłanych do Klientów za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej.
 4. Promocje, wyprzedaże oraz udzielone rabaty nie podlegają łączeniu. W przypadku gdy towar objęty jest kilkoma rodzajami obniżki cen wybór co do skorzystania z jednej z nich należy do Klienta.

§ 5 Ograniczenie dostępu do sklepu internetowego

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa do dokonywania zamówień w sklepie internetowym, w przypadku gdy:

a) dokując zamówienia podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację zamówienia przez Sklep;

b) naruszył przy dokonywaniu zamówienia praw podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu, jej pracowników lub podmiotów trzecich zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowalne, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący w rozumieniu art. 22 (1) k.c. konsumentem może w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia dostarczenia mu towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przesyłając pisemne oświadczenie w tym terminie na adres: Dominika Młyńczak, ul. Łubinowa 1c/6, 52 – 210 Wrocław Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.

  a) Umowa została zawarta w trybie indywidualnych uzgodnień określonych w § 2 pkt 3, gdzie właściwości towaru określone zostały przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu;

  b) z uwagi na charakter świadczenia nie może ono zostać zwrócone;

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep potwierdzi na piśmie lub w formie e – maila dokonany zwrot wzajemnych świadczeń.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta, będącego w rozumieniu art. 22 (1) k.c. podlegają regułom, zasadom i terminom rozpatrzenia wyrażonymi w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta innego niż określony w pkt 1 podlegają regułom, zasadom i terminom wyrażonym w ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.
 3. Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić pisemne na adres Spółki wskazany w § 1 pkt 2 regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dominika.mlynczak@gmail.com
 4. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego www.ottaviano.com.pl należy kierować pisemne na adres: Dominika Młyńczak, ul. Łubinowa 1c/6, 52 – 210 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dominika.mlynczak@gmail.com. Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego.

§ 8 Gromadzenie oraz przetwarzanie danych

 1. Wszelkie dane osobowe Klientów zgromadzone przez Sklep w trakcie procesu składania i realizacji zamówień są zbierane i przetwarzane wyłączenie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego jest Sklep, który dodatkowo dba o bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. W każdym czasie klientowi służy prawo do żądania udostępnienia treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.
 4. W przypadku gdy na stronie sklepu internetowego www.ottaviano.com.pl znajdują się linki do innych stron www, Sklep informuję, iż nie jest ich administratorem oraz nie odpowiada za zamieszczone na nich treści oraz wywołane tym ewentualne skutki i szkody. Sklep informuje również, iż strony do których przekierowanie następuje objęte są ochroną w zakresie prawa autorskiego, a za wszelkie jego naruszenia przez Klientów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem, będącym zgodnie z art. 22 (1) k.c. konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia właściwy sąd powszechny.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem innym niż określonym w pkt 1 będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia właściwy będzie sąd ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. W zakresie nieuregulowanym regulaminem zastosowanie mają ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1024 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. 2012, nr 1225) oraz ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku gdy przepisy wskazanych ustaw są korzystniejsze od postanowień regulaminu, zastosowanie mają przepisy tych ustaw.